Miért vesztette el a fiatalember a merevedését. Esti szexjátszma: megy vagy sem?


Új Szó, A város forgataga zúg­va és csilingelve morajlott körülöt­te, de a fiatalember magába mé­lyedt, és ügyet sem vetett környe­zetére.

Esti szexjátszma: megy vagy sem?

Ösztönös biztonsággal kerül­te ki a feléje rohanó autókat, és a beléütköző embereknek gépiesen mormolta: bocsánatot kérek, par­don És tovább fütyörészett. Kívülálló szemlélő számára bizo­nyára örök talány marad, hogy a gondtalan fiatalember, az úttesten átérve és meglátva egy szirénázó mentőautót, miért merevedett meg egy pillanatra és miért ugrott a kö­vetkező másodpercben olyan hatal­masat.

U Á kórházban beteglá- Oű togatás napja volt. A nyitott ajtókon hozzátartozóik BHHH által elhanyagolt bete­gek néztek ki panaszos szemmel az élénk sürgés-forgásra. Mindenkinek nem jut látogató. Mindenkinek nem jut? Ho­gyan, polgártársak, nem jut min­denkinek? Rendben van, nem jut, de Mokány igazgató kartársnak va­jon miért nem jutott? S közben ju­tott egyszerű hivatalnokoknak és autóvezetőknek, vasúti alkalmazot­taknak és újságárusoknak, sőt a tá­voli földművesszövetkezetek lába­dozó dolgozói körül is mosolygós arcú ismerősök sürgölődnek!

Éppen Mokány Igazgató kartársra nem gon­dolt senki ezen a napon, kórházi tartózkodása utolsó napján? Az igazgató negyedmagával fe­küdt egy szobában. Három szoba­társa a folyosón nevetgélt, ő pedig feltámasztotta magát a vánkosával, üldögélt ágyán, és villámló szem­mel nézte az ajtót, hogy mikor lép be rajta valaki.

Ha belép valaki, az csak hozzá jöhet. De nem lép be senki.

Új Szó, augusztus ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Ez a baj. Q e kinek baj? Ez itt a kér­dés mostan, hogy kinek, gon­dolta az igazgató kartárs. Éjjeli­szekrénye fiókjából gyűrött papírla­pot vett elő. A lapon hosszú név­sor állt, melyet Mokány Igazgató sajátkezűleg vetett papírra. Emlé­kezetből tudta a névsor minden ne­vét és minden tételét, de újra át­böngészte.

Hátha elnézett valamit. Talán kifelejtett valakit, valami je­lentéktelenebb nevet!

pénisz miért nem nőhet

Mintegy önmaga megnyugtatása­ként az első nevet félhangosan ol­vasta fel. I'nrék fickó, gondolta az igazga­tó, már másnap itt volt! És hogy tudja, hogy a Pllskát kedvelem leg­jobban az összes ital közül A második név Tifusz Ábrahámé, az arab származású anyagbeszerzőé, negyedik nap, fél kiló csabai kol­bász és három zöldpaprika A sejk Budapesten járt, morfon­dírozott az igazgató, onnan hozta a csabait.

Legalább három kilót meghagyott magénak a gazember Lassan és figyelmesen olvasta a névsort, hogy semmi ne kerülje el a figyelmét. Csipogó bécsi, a hivatalszolga, ne­gyedik nap, két csomag Lipa ciga­retta Böde Döme segédkönyvelő, hato­dik nap, fél kiló banán Csiperkéné a személyi titkárnő­jeegy hét sírva panaszolta, hogy a férje nem engedte hamarább, állt neve mellett a jegyzettlz szál vörös szegfű nagyon szépek. Kende elvtárs, Igazgatóhelyettes, tizedik nap, virág és egy doboz bonbon.

Drága, legalább harminc koronás. Sólyom Pál főmérnök, két hét, vöröszréz drótból készült ördögla­kat Eljöt­tek és egy sem jött üres kézzel, megadták neki a tiszteletet. Nem fe­lejtették el, érdeklődnek utána és visszavárják. Ilyen emberekkel öröm dolgozni, a munka élvezet és szórakozásnak tűnik, mely szellemi örömet ád.

Új Szó, 1965. augusztus (18. évfolyam, 211-241.szám)

A meglepetéstől szinte hátraha­nyatlott, amikor rádöbbent, hogy hiányzik egy név a névsorról. Ojra átfutotta, megszámolta a neveket, meg vannak-e! Annak Idején hogyan kell csinálni, ha az erekció gyenge felejtett el felírni valakit?

miért vesztette el a fiatalember a merevedését

Feltörő Indulatok keserűsége gyűlt a szájába, amikor megállapí­totta, hogy egy Tubica nevű, örökké ábrándozó és szórakozott műszaki rajzoló nem látogatta meg betegsé­ge alatt.

Számot vetett a felismerés hozta új helyzettel, és Igyekezett felidéz­ni Tubica munkájára vonatkozó is­mereteit. Tubica, a gondtalan fiatalember egyszerre gondok garmadájának tömkelegébe került. A virágüzlet­ben hervadt szegfűket és satnya ró­zsabimbókat kínáltak neki.

Elfogy­tak már délutánra a szép virágok, ilyen giz-gazzal nem mehet az igaz­gatója után. A váratlanul rászakadó gondok aj­kára fagyasztották a fütyörészést, komor arccal futott egy másik vi­rágüzlet felé. Ozte a gondolat, hogy az Igazgató ma van utoljára a kórházban.

Hol­nap már benn lesz a hivatalban, ű, Istenem A z Igazgató hasogató fejfájással, mozdulatlanul hevert az ágyán, csak iszonyú felindulásról tanúsko­dó szeme jelezte, hogy él. Talán jön még, reménykedett a lelke mélyén, talán még megjele­nik Izzadt homlokkal az ajtóban, hogy rebegve bocsánatot kérjen.

Account Options

Karórája fél ötöt mutatott, öt őre­kor zárják a miért vesztette el a fiatalember a merevedését, azután egy fia lélek miért vesztette el a fiatalember a merevedését teheti lábát a beteg­szobákba. Már a szobatársai is be­jöttek, házikolbászt ettek, főtt to­jással. Az egyik megkérdezte: — Ma nem volt látogatója, igaz­gató úr?

Senki az égvilágon Kaján gúnyt és kárörömet vélt felfedezni a kérdező szemében, te­hetetlenségében összecsíkordult a foga. Félt, hogy holnap nem mehet haza egyre erősödő fejfájása miatt. Ki ez a Tubica, töprengett kese­rűen, hogy merészeli?

Esti szexjátszma: megy vagy sem? - Blikk Rúzs

A műszaki rajzoló egyre fürgéb­ben és kétségbeesettebben futott vi­rágosboltról virágosboltra. Nem ta­lált méltó csokrot, mellyel — talán — kiengesztelhetné hlvatalfőnökét, akiről könnyelműen megfeledkezett.

MEREVEDÉSI problémákra is! - [PÉNISZPUMPA ÉS MASZTURBÁTOR]

Hervadt bimbókat, fonnyadt szirmo­kat, összetöredezett vlrágcsonkokat kínáltak neki. Óráján a nagymutató a tizenket­tes felé közeledett, a kismutató már az ötösön ült, mint egy baljós fel­kiáltójel.

Az utolsó üzletben azt ajánlották neki, hogy menjen kl a repülőtér­re, ott biztosan kap friss virágot. Taxiba ült. Ne sajnálja a gázpedált! A taxis kapcsolt és erős gázt adott a kocsinak, mely nagyot szök­kenve előreugrott. Bizonyára repül a gépe és nem akarja lekésni, miért vesztette el a fiatalember a merevedését a taxis a fiatalemberről.

O t óra egy perc az idő. Az igaz­gató hideg borogatást kért a szívére, hasogató főfájása ellen di­nylt hozatott. Látogatói névsorát gondosan összehajtogatta és a pa­pír üres oldalára nagy betűkkel fel­írta: Tubica, műszaki rajzoló.??!!

Öt óra öt perckor lefeküdt és összekulcsolta mellén a kezét. Aki ma­gánéletében ilyen felelőtlen, az raj­zolás közben is az. N éhány kenőcs dörzsölte a péniszbe múlva, pontosan öt óra tíz perckor vágtató taxi állt meg a kórház előtt. Tubica ha­talmas rózsacsokorral a kezében a bejárat rácsos vaskapujához futott. Megragadta a kilincset, de a kapu nem engedett.

Kis fülkéjében a por­tás egy pillanatra ránézett, aztán tovább olvasott valami detektívre­gényt. Tubica panaszosan felkiál­tott, két karját, a csokorral együtt bedugta a rácsokon és esdekelve tárta ki a portás felé. Sokéig úgy maradt, tűnő ifjúságá­ra és közeli nősülésére gondolt, mely egyszerre kilátástalan vállal­kozásnak tűnt, úgy maradt, moz­dulatlanul. Egy mégis volt, — s ez emlékezetemben sokáig élni fog­Kora délután propellerre szálltam, átszeltük a még nem oly régen megáradt Dunát, végül ls a liget kellős közepén találtam magam.

A játszótér közelében kiválasztottam egy padot. Figyeltem a vidáman futkározó gyerekeket, a kötögető nagymamákat. A szomszéd padon egy harminc év -örüli, cs'. Nézzétek, Lakatos néni.

merevedés adenomával

Es te hányadik osztályba jársz? Tiszta egyes voltam ám. Anyu ezért vett nekem játékórát.

Merevedési zavar

Tessék meg­nézni, nem olyan mint az igazt, de azért óra. Néni és hol az apukájuk? Egy hónapja. Sok a gond és a munka. Minden bútoromat összetöri. Az újjá­építés keretében több új lakásegysé­get, kulturális intézményt építettek fel. Több iparvállalatot pedig a vá­roson kívül helyeztek. A tenger alatti exkurzió részvevői között van Scott Carpenter űrhajós, aki 30 na­pig marad a tenger alatti laborató­riumban.

Még szerencse, hogy nem esett. Már el akartam válnt. De folyton fenyegetőzik, hogy megöl. Komolyan mondja és nekem gondol­nom kell a gyerekekre. Nem merem otthagyni. Keserűség bújik meg a szaval mö­gött. Szárazan sorolja fel a vádoló tényeket.